25 maja, 2022

Zapytanie ofertowe 13/2022/MAZOWSZE – Aktualizacja

WIBAR-Instalacje sp. z o.o. sp. j. w związku z realizacją projektu „Smart Integrated Modular Energy System – Inteligentny modułowy system bloków przekształcania energii dla mikrosieci prądu stałego z jednostkami wytwarzania (OZE) i magazynowania energii” realizowanego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”, nr Umowy MAZOWSZE/0111/19-00 informuje, że w dniu 25.05.2022 r. dokonał aktualizacji Zapytania ofertowego: 

1) w części dotyczącej sposobu przygotowania oferty usunięto wymóg dołączania do ofert kart katalogowych, folderów, innych dokumentów potwierdzających spełnianie przez przedmiot oferty parametrów minimalnych opisanych w pkt. Przedmiot zamówienia. 

2) w części dotyczącej Opisu przedmiotu zamówienia (pkt 4 – złącza elektryczne) dokonano korekty symboli złącz elektrycznych. 

MATEUSZ FILIPIUK

Kierownik Projektu

MATEUSZ FILIPIUK