Załączniki

Max 5 plików, rozmiar pojedynczego pliku max 2mb. Dozwolone formaty: jpg, jpeg, png, gif, zip, pdf

Przesłane
W kolejce
Wyślij pliki
Anuluj wszystkie

UWAGA!!!

 1. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Serwisu, ZGŁASZAJĄCY zobowiązuje się do pokrycia kosztów przejazdu Serwisu na trasie Warszawa-miejsce naprawy-Warszawa w kwocie 1,80 PLN/km+VAT oraz wykonanych prac serwisowych w kwocie 160,00 PLN/h + VAT za każdą rozpoczętą godzinę. Czas pracy technika rozliczany na podstawie protokołu prac. Minimalna opłata za dojazd serwisu wynosi 125,00 PLN+VAT.
 2. ZGŁASZAJĄCY oświadcza, że dokonał weryfikacji zasadności wezwania Serwisu do naprawy gwarancyjnej. Serwis jest zobowiązany wyłącznie do usunięcia zgłaszanej usterki i nie ma obowiązku dochodzenia przyczyn nie działającej instalacji (w szczególności spowodowanych błędami instalacji, błędami montażu, niewłaściwą konserwacją urządzenia, itp.). ZGŁASZAJĄCY oświadcza, że zapoznał się z instrukcjami obsługi i montażu urządzenia.
 3. W przypadku stwierdzenia awarii w wyniku błędnego montażu urządzenia, błędnego montażu lub braku wymaganych elementów opcjonalnych lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem urządzenia, naprawa odbywa się na koszt ZGŁASZAJĄCEGO.
 4. ZGŁASZAJĄCY jest zobowiązany do zapewnienia swobodnego dostępu do urządzania w celu przeprowadzenia prac serwisowych. Serwis ma prawo odmówić naprawy gwarancyjnej lub pogwarancyjnej, jeżeli miejsce lub sposób montażu urządzenia uniemożliwia dostęp do niego lub elementów automatyki. Zgłaszający jest zobowiązany zapewnić odpowiednie narzędzia np. drabina, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia prac serwisowych.
 5. Zgłaszający potwierdza, iż zna i akceptuję zasady gwarancji i rozliczeń za serwis Wibar, potwierdza przyjęcie faktury za naprawę w przypadku kwalifikacji usterki jako niegwarancyjnej lub nie objętej zakresem umowy serwisowej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest WIBAR-Instalacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bernadyńskiej 23/62, 02-904 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000570762, NIP: 5213703389, REGON: 362236512 (dalej jako Administrator danych lub Administrator).
 2. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pana/Pani ocenie dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja praw i obowiązków wynikających z umowy na sprzedaż towarów lub świadczenie usług przez Administratora, w szczególności realizacji roszczeń reklamacyjnych lub gwarancyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO, wystawienie faktury/duplikatu faktury w związku z wykonaniem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b i c RODO, ustalenie, obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń, a także marketing bezpośredni na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w szczególności hostingowe, księgowe, informatyczne, doradcze, płatnicze, prawne, kadrowe, wysyłkowe, podwykonawcy.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń przewidzianych w Kodeksie cywilnym lub przez okres niezbędny do wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa lub do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej.
 6. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak nastąpi to wyłącznie jedynie w zakresie na jaki będzie pozwalać prawo, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub standardowych klauzul umownych UE. W każdym wypadku Administrator zapewnia możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.
 7. Przekazanie nam Pana/Pani danych osobowych odbywa się w sposób całkowicie dobrowolny, jednakże odmowa przekazania tych danych może uniemożliwić Administratorowi sprzedaż towaru, wykonanie usługi, realizację praw lub obowiązków wynikających z umowy, realizację roszczeń reklamacyjnych lub gwarancyjnych.
 8. Administrator nie będzie stosował wobec Pana/Pani zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 9. Wszystkie z ww. żądań dot. przetwarzania danych będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Administratora danych: WIBAR-Instalacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Bernadyńska 23/62, 02-904 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: biuro@wibar.pl.
Close

FORMULARZ ZGŁOSZENIA AWARII

Załączniki

Max 5 plików, rozmiar pojedynczego pliku max 2mb. Dozwolone formaty: jpg, jpeg, png, gif, zip, pdf

Przesłane
W kolejce
Wyślij pliki
Anuluj wszystkie

UWAGA!!!

 1. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Serwisu, ZGŁASZAJĄCY zobowiązuje się do pokrycia kosztów przejazdu Serwisu na trasie Warszawa-miejsce naprawy-Warszawa w kwocie 1,80 PLN/km+VAT oraz wykonanych prac serwisowych w kwocie 160,00 PLN/h + VAT za każdą rozpoczętą godzinę. Czas pracy technika rozliczany na podstawie protokołu prac. Minimalna opłata za dojazd serwisu wynosi 125,00 PLN+VAT.
 2. ZGŁASZAJĄCY oświadcza, że dokonał weryfikacji zasadności wezwania Serwisu do naprawy gwarancyjnej. Serwis jest zobowiązany wyłącznie do usunięcia zgłaszanej usterki i nie ma obowiązku dochodzenia przyczyn nie działającej instalacji (w szczególności spowodowanych błędami instalacji, błędami montażu, niewłaściwą konserwacją urządzenia, itp.). ZGŁASZAJĄCY oświadcza, że zapoznał się z instrukcjami obsługi i montażu urządzenia.
 3. W przypadku stwierdzenia awarii w wyniku błędnego montażu urządzenia, błędnego montażu lub braku wymaganych elementów opcjonalnych lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem urządzenia, naprawa odbywa się na koszt ZGŁASZAJĄCEGO.
 4. ZGŁASZAJĄCY jest zobowiązany do zapewnienia swobodnego dostępu do urządzania w celu przeprowadzenia prac serwisowych. Serwis ma prawo odmówić naprawy gwarancyjnej lub pogwarancyjnej, jeżeli miejsce lub sposób montażu urządzenia uniemożliwia dostęp do niego lub elementów automatyki. Zgłaszający jest zobowiązany zapewnić odpowiednie narzędzia np. drabina, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia prac serwisowych.
 5. Zgłaszający potwierdza, iż zna i akceptuję zasady gwarancji i rozliczeń za serwis Wibar, potwierdza przyjęcie faktury za naprawę w przypadku kwalifikacji usterki jako niegwarancyjnej lub nie objętej zakresem umowy serwisowej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest WIBAR-Instalacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bernadyńskiej 23/62, 02-904 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000570762, NIP: 5213703389, REGON: 362236512 (dalej jako Administrator danych lub Administrator).
 2. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pana/Pani ocenie dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja praw i obowiązków wynikających z umowy na sprzedaż towarów lub świadczenie usług przez Administratora, w szczególności realizacji roszczeń reklamacyjnych lub gwarancyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO, wystawienie faktury/duplikatu faktury w związku z wykonaniem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b i c RODO, ustalenie, obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń, a także marketing bezpośredni na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w szczególności hostingowe, księgowe, informatyczne, doradcze, płatnicze, prawne, kadrowe, wysyłkowe, podwykonawcy.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń przewidzianych w Kodeksie cywilnym lub przez okres niezbędny do wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa lub do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej.
 6. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak nastąpi to wyłącznie jedynie w zakresie na jaki będzie pozwalać prawo, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub standardowych klauzul umownych UE. W każdym wypadku Administrator zapewnia możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.
 7. Przekazanie nam Pana/Pani danych osobowych odbywa się w sposób całkowicie dobrowolny, jednakże odmowa przekazania tych danych może uniemożliwić Administratorowi sprzedaż towaru, wykonanie usługi, realizację praw lub obowiązków wynikających z umowy, realizację roszczeń reklamacyjnych lub gwarancyjnych.
 8. Administrator nie będzie stosował wobec Pana/Pani zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 9. Wszystkie z ww. żądań dot. przetwarzania danych będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Administratora danych: WIBAR-Instalacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Bernadyńska 23/62, 02-904 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: biuro@wibar.pl.