RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ WIBAR-INSTALACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest WIBAR-Instalacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bernardyńskiej 23/62, 02-904 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000878190, posiadająca NIP: 5213703389 oraz REGON: 362236512 (zwana dalej „Administratorem danych” lub „Administratorem”).
 2. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pana/Pani ocenie dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:
  1. realizacja praw i obowiązków wynikających z umowy z Administratorem na świadczenie usług lub dostawę towarów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. wystawienie faktury/duplikatu faktury w związku z wykonaniem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO, ustalenie, obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń, także marketing bezpośredni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w szczególności hostingowe, księgowe, informatyczne, doradcze, płatnicze, prawne, kadrowe, wysyłkowe.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń przewidzianych w Kodeksie cywilnym i innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa lub przez okres niezbędny do wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa lub do upływu okresu przedawnienia karalności lub zobowiązania podatkowego w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej.
 6. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak nastąpi to wyłącznie w zakresie na jaki będzie pozwalać prawo, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub standardowych klauzul umownych UE. W każdym wypadku Administrator zapewnia możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.
 7. Przekazanie nam Państwa danych osobowych odbywa się w sposób całkowicie dobrowolny, jednakże odmowa przekazania tych danych może uniemożliwić Administratorowi realizację praw lub obowiązków wynikających z umowy sprzedaży towaru lub wykonania usługi.
 8. Administrator nie będzie stosował wobec Pana/Pani zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 9. Wszystkie żądania dotyczące przetwarzania danych możecie Państwo zgłaszać na adres siedziby Administratora danych: WIBAR-Instalacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bernardyńskiej 23/62, 02-904 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: rodo@wibar.pl