24 lipca, 2022

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na wybór dostawcy materiałów elektronicznych.

Szanowni Państwo, 

WIBAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, w związku z realizacją projektu pt. „SIMES – Inteligentny modułowy system bloków przekształcania energii dla mikrosieci prądu stałego z jednostkami wytwarzania (OZE) i magazynowania energii” realizowanego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”; Nr Umowy MAZOWSZE/0111/19, prowadzi postępowanie na wybór dostawcy elementów elektronicznych do budowy magazynu kwasowo-ołowiowego, w tym: 

1) część 1: elementów biernych, 

2) część 2: elementów aktywnych dyskretnych, 

3) część 3: układów scalonych, 

4) część 4: źródeł napięcia, 

5) część 5: złącz. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z załączonymi dokumentami oraz – w przypadku zainteresowania udziałem w postępowaniu – złożenie, w terminie 7 dni, oferty wraz z oświadczeniem o braku powiązań z Zamawiającym, zgodnie z treścią Zapytania ofertowego.