22 sierpnia, 2023

Ogłoszenie o postępowaniu 20/2023/ MAZOWSZE – Aktualizacja

WIBAR-Instalacje sp. z o.o. sp. j. w związku z realizacją projektu „Smart Integrated Modular Energy System – Inteligentny modułowy system bloków przekształcania energii dla mikro sieci prądu stałego z jednostkami wytwarzania (OZE) i magazynowania energii” realizowanego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”, nr Umowy MAZOWSZE/0111/19-00, informuje, że w dniu 22.08.2023 r. dokonał aktualizacji Zapytania ofertowego nr 20/2023/MAZOWSZE:

1) w części dotyczącej Przedmiotu zamówienia zapis: „Szczegółowy projekt wykonawczy i BOM zostanie przekazany przez Zamawiającego wybranemu Wykonawcy.” zastąpiono wymogiem zawarcia z Zamawiającym umowy o poufności w celu ujawnienia szczegółowego zakresu i technicznych elementów opisu przedmiotu zamówienia;

2) w części dotyczącej Przedmiotu zamówienia uzupełniono zapis odnoszący się do oferowanej ceny;

3) w części dotyczącej Przedmiotu zamówienia dokonano korekty symbolu;

4) w części dotyczącej Przedmiotu zamówienia dokonano korekty parametrów minimalnych.