Close

ZAWIADOMIENIE O PRZEKSZTAŁCENIU WIBAR

Działając w imieniu WIBAR-Instalacje spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bernardyńska 23/62, 02-904 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000570762, NIP: 5213703389 (zwanej dalej WIBAR), jako Prezes Zarządu WIBAR-Instalacje sp. z o.o. – komplementariusza, uprawnionego do samodzielnej reprezentacji WIBAR, niniejszym zawiadamiam o przekształceniu WIBAR w spółkę jawną.

Zgodnie z art. 553 § 1 Kodeksu spółek handlowych przekształcenie nie będzie miało żadnego wpływu na kontynuację działalności gospodarczej WIBAR, która zmieni jedynie swoją formę prawną, ze spółki komandytowej na spółkę jawną. Tak więc wszystkie zawarte dotychczas umowy będą realizowane w sposób nieprzerwany, i na dotychczasowych zasadach.

Proces przekształcenia WIBAR dokonał się z w dniu dzisiejszym tj. 12.01.2021r. Faktury i umowy podpisane i wystawione do dnia dzisiejszego na spółkę komandytową zachowują swoją ważność. Faktury i kontrakty podpisane od dnia 13.01.2021r. muszą być wystawione na nowe dane:

     WIBAR-Instalacje Sp. z o. o. Sp. J.

     Bernardyńska 23/62

     02-904 Warszawa

     NIP: 5213703389

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt pod numerem telefonu +48 605 171 190 lub na adres e-mail: tomasz.osewski@wibar-instalacje.pl

 

W załączeniu dołączam nowy KRS nr 0000878190 spółki.

Zawiadomienie o przekształceniu WIBAR w spółkę jawną

KRS  odpis_pelny_878190_1610465400013