Close

PODPISANIE ZNACZĄCEJ UMOWY Z MINISTERSTWEM SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP-WPP- 2374-2- 42/043-BAF- PN- SJ/2017 na „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i przystosowaniu budynku przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie do potrzeb MSWiA” Przedmiot Umowy określony w ust. 1 obejmuje:

Etap I – opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zwanej dalej również „dokumentacją projektową”, która obejmuje: projekt budowalny, wielobranżowy projekt wykonawczy, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowalnych, zwaną dalej „STWiORB”, przedmiary i kosztorysy inwestorskie, uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń i decyzji administracyjnych, w tym ostatecznej decyzji lub ostatecznej zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę;

Etap II – wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację, o której mowa w pkt 1 i dokumentację posiadaną przez Zamawiającego, opracowanie dokumentacji powykonawczej wielobranżowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu.