Close

Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie

Podpisanie znaczącej umowy.

Firma Wibar-Instalacje Sp. z o.o. Sp.K. 31 lipca 2020r, podpisała umowę z BN na ” Roboty budowlane i instalacyjne w obiekcie zabytkowym BN – Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w zakresie zadania pn. „Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie” na podstawie podpisanej UoD nr POIS.01.03.01-00-0002/17 z NFOŚiGW w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki POIiŚ 2014-2020″.

„Przewidziane prace mają na celu obniżenie kosztów eksploatacyjnych obiektu. Oprócz tego projekt realizuje również cele ekologiczne, bo plan zakłada, że Pałac Rzeczypospolitej będzie miał mniejsze zapotrzebowanie na energię, oraz co za tym idzie, zredukowane zostaną zanieczyszczenia emitowane do powietrza. Prace uwzględniają instalację systemu zarządzania energią BMS (Building Management System). Z jego pomocą możliwe stanie się zintegrowanie instalacji zamontowanych w obiekcie oraz racjonalne zarządzanie budynkiem z jednego miejsca. Poszczególne etapy realizacji projektu zakładają wymianę klimatyzacji, wentylacji, oświetlenia, centralnego ogrzewania i wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej. Przewidują także izolację stropu, pod którym aktualnie znajduje się nieogrzewane poddasze. Za współfinansowanie projektu odpowiada Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w ramach poddziałania 1.3.1 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 oraz budżet państwa.”