Aktualności

PODPISANIE UMOWY z firmą Unibep S.A.
Zakres umowy obejmuje, ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH A, B, C, E, F, Z FUNKCJĄ USŁUGOWO-HANDLOWĄ W PARTERZE WRAZ Z JEDNOPOZIOMOWYM GARAŻEM PODZIEMNYM. INWESTYCJA ZNAJDUJE SIĘ W REJONIE UL. CYBERNETYKI i UL. KOMPUTEROWEJ W DZIELNICY MOKOTÓW W WARSZAWIE (DZIAŁKA NR 9/7, 9/9, 21/12, 20/18 OBRĘB 1-08- 12)

Budynki A, B, C, E, F będą miały osiem kondygnacji nadziemnych przeznaczonych na mieszkania, usługi w parterze oraz jedną kondygnacje podziemną. Budynki A, B, C oraz E, F posadowione będą na wspólnej płycie garażu. Kondygnacje podziemne przeznaczono na garaże, gdzie oprócz miejsc parkingowych zlokalizowano komórki lokatorskie, oraz pomieszczenia techniczne, takie jak pom. stacji transformatorowej, węzeł cieplny, pomieszczenia separatorów ropopochodnych, przyłącze wody, pompownię wody na cele socjalne i p.poż., pomieszczenia teletechniczne, elektryczne, zbiornik p. poż. itp. Kondygnacje nadziemne budynków są przeznaczone na lokale mieszkalne z wyłączeniem parteru, który będzie przeznaczony pod usługi, pom. ochrony, śmietniki, pom. gospodarcze. Zakres prac objętych umową obejmuje następujące instalacje: całość instalacji elektrycznych i teletechnicznych budynków A,B,C,E,F wraz z kondygnacją przeznaczoną na usługi oraz z garażem podziemnym wyposażonym w niezbędną infrastrukturę techniczną i elementy zagospodarowania terenu przy ul. Cybernetyki 17 na terenie dzielnicy Mokotów, m. st. Warszawy. Prace wykonane przez firmę WIBAR-Instalacje:

   sieć rozdzielcza budynku (wewnętrzne linie zasilające)
   rozdzielnica główna i lokalne
   instalacja elektroenergetyczna
   instalacja teletechniczna
   instalacja odgromowa
   instalacja sygnalizacji pożaru w garażu
   instalacja oddymiająca
PODPISANIE ZNACZĄCEJ UMOWY z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP-WPP- 2374-2- 42/043-BAF- PN- SJ/2017 na „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i przystosowaniu budynku przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie do potrzeb MSWiA” Przedmiot Umowy określony w ust. 1 obejmuje:

Etap I - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zwanej dalej również „dokumentacją projektową”, która obejmuje: projekt budowalny, wielobranżowy projekt wykonawczy, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowalnych, zwaną dalej „STWiORB”, przedmiary i kosztorysy inwestorskie, uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń i decyzji administracyjnych, w tym ostatecznej decyzji lub ostatecznej zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę;

Etap II - wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację, o której mowa w pkt 1 i dokumentację posiadaną przez Zamawiającego, opracowanie dokumentacji powykonawczej wielobranżowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu.
PODPISANIE UMOWY z firmą Fundamental Group S.A.

Zakres umowy obejmuje: zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami wraz z pomieszczeniami przeznaczonymi na usługi, znajdujące się w parterach budynków przy ul. Pełczyńskiego, obręb 6-11- 03, Dzielnica Bemowo w Warszawie. ETAP 5 BUDYNEK IJ W budynku zaprojektowano 248 mieszkań, które usytuowane są na kondygnacjach naziemnych.

Struktura mieszkań – od jednopokojowych o powierzchni ok. 30 m 2 do kilkupokojowych o powierzchni do ok.115m 2 . Mieszkania dostępne w układzie klatkowym,gdzie lokalnie zastosowano układ klatkowo - korytarzowy. W części podziemnej natomiast zaprojektowano garaż ze 231 miejscami parkingowymi. W powierzchni garażu oprócz pomieszczeń technicznych i odpowiedniej liczby miejsc postojowych, przewidziano także przestrzenie na zaplecza miejsc postojowych.Teren objęty projektem, podzielono na zewnętrzny, ogólnodostępny oraz teren wewnętrzny czyli patio, zlokalizowane na płycie garażu podziemnego, które podzielono na: część zieleni wspólnej i rekreacyjnej oraz część zieleni ogródków przynależnych.

Zakres prac objętych umową obejmuje następujące instalacje: całość instalacji elektrycznych i teletechnicznych budynków I, J mieszkalnych, część usługową wraz z garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu przy ul. Cybernetyki 17 na terenie dzielnicy Mokotów, m. st. Warszawy Prace wykonane przez firmę WIBAR-Instalacje:

   sieć rozdzielcza budynku (wewnętrzne linie zasilające)
   rozdzielnice główne i lokalne
   instalacje elektroenergetyczne
   instalacje teletechniczne
   instalację odgromową
   instalację sygnalizacji pożaru w garażu
   instalację oddymiająca

PODPISANIE ZNACZĄCEJ UMOWY z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej
Zaprojektowanie, przebudowanie, wybudowanie i wyposażenie istniejących i nowych elementów Obiektu Szkoleniowo - Administracyjnego („OSA”), w celu przystosowania go do potrzeb instalacji symulatorów ruchu lotniczego
PODPISANIE UMOWY z Narodowym Bankiem Polskim
Wykonanie oddymiania ewakuacyjnych klatek schodowych w bloku E w Centrali NBP w Warszawie ul. Świętokrzyska 11/21
Otwarcie nowego biura WIBAR w Warszawie
ul. Janiszowska 14 lokal 15
02-264 Warszawa
PODPISANIE UMOWY z MZA Sp. z o.o.
Zaprojektowanie, budowa i rozbudowa sieci LAN i WiFi w oddziałach MZA Warszawa
PODPISANIE UMOWY z Poland Business Park XX Sp. z o.o.
Wykonania robót elektrycznych i teletechniczne w pełnym zakresie dla zadania pod nazwą Osiedle Słoneczne Radom, Faza 3, Budynek B i B’ Inwestor White Star Real Estate Sp. z o.o., ul. Grzybowska 5A, 00-131 Warszawa
PODPISANIE UMOWY z RODEX Sp. z o.o.
Wykonania robót elektrycznych i teletechnicznych w pełnym zakresie dla zadania pod nazwą wybudowanie Zespołu Mieszkaniowego „Osiedle pod różami” w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 62 Nr kontraktu 21867/2016, Inwestor Spółką Dom Development S.A z siedzibą w Warszawie
PODPISANIE ZNACZĄCEJ UMOWY z Miastem Stołecznym Warszawa
Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją strefy „W” (Pałac Młodzieży) budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie – etap II prac, polegającą na dostosowanie strefy „W” do wymogów przepisów ppoż.
PODPISANIE ZNACZĄCEJ UMOWY Z Biblioteką Narodową w Warszawie
Przebudowa klatek schodowych w zakresie wydzieleń ppoż. wraz z instalacją systemu zapobiegania zadymieniu
Wykonanie kompleksowych prac elektrycznych i teletechnicznych
Wykonanie kompleksowych prac elektrycznych i teletechnicznych na potrzeby uruchomienia sali tomografu komputerowego w Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie na zlecenie firmy MaxBud Sp. z o. o.
Podpisanie zlecenia na przebudowę zasilania osiedla
Podpisanie zlecenia na przebudowę zasilania osiedla Derby w Warszawie z firmą Dom Development S.A.
Podpisanie umowy ze Wspólnota Mieszkaniową Bernardyńska 12
Podpisanie umowy ze Wspólnota Mieszkaniową Bernardyńska 12, na przebudowę przyłącza wodnego wraz z modernizacją instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku wspólnoty. Instalacje wykonano na podzespołach firmy Danfoss
Wykonanie prac instalacyjnych BMS
Wykonanie prac instalacyjnych BMS, na potrzeby aranżacji +9 w budynku Twarda 18 Tower, w Warszawie na zlecenie Spacepan Sp. z o.o.
Podpisanie protokołu końcowego robót.
DOM Development S.A. – Inwestor, Kalter Sp. z o. o. - Generalny Wykonawca
Instalacje teletechniczne
Wykonanie na zlecenie BBC Baecker Building Consulting instalacji teletechnicznych SAP, DSO, BMS, na aranżacji Maxus ul. Żaryna 2B
Instalacje elektryczne
DOM Development S.A. – Inwestor, REMBUD Sp. z o. o. - Generalny Wykonawca. Wykonanie instalacji elektrycznych Osiedle Klasyków III etap.
PGNIG Elektrociepłownia Siekierki
Wykonanie dla instalacji automatyki bram instalacji spalania biomasy
Podpisanie umów
Podpisanie umów z firmą Aquard Sp zo.o. na dostawę rozdzielnic BMS oraz wykonanie instalacji w ramach „Projekt II na zaprojektowanie i wykonanie robót realizowanych w ramach Kontraktu nr VII „Monitoring i zarządzanie układem wod - kan aglomeracji kieleckiej i aglomeracji Zagnańsk” Projektu pn. „Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej”, współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.”

GUS

03-2015
GUS
„Wykonanie Systemu Okablowania Strukturalnego (LAN) oraz Systemu Zasilania Gwarantowanego (ZG) w budynkach A, B, C, D Głównego Urzędu Statystycznego przy Al. Niepodległości 208 w Warszawie na potrzeby projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej – 2 (SISP-2)”.
„Wykonanie instalacji systemu powiadamiania DSO i systemu sygnalizacji pożaru SSP w bloku A, B, D Głównego Urzędu Statystycznego na potrzeby projektu Systemu Informacyjnego Statystyki Publicznej – 2 (SISP-2).”
Podpisanie umowy
Podpisanie znaczącej umowy z firmą BUDNER SA na wykonanie instalacji teletechnicznych w obiekcie centrum mody Łopuszańska

Kolejne aranżacje

05-02-2015
Kolejne aranżacje
Kolejne aranżacje - Wykonanie instalacji teletechnicznych i BMS na obiekcie Spektrum Tower Warszawa Twarda 18
Rozpoczęcie wykonywania zlecenia
Rozpoczęcie wykonywania kompleksowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych na obiekcie budynków mieszkalnych w Warszawie, ul Domaniewska. Inwestorem jest Dom Development, generalnym wykonawcą firma Kalter.
Zlecenie publiczne
Podpisanie umowy w ramach zamówienia publicznego na „Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji ppoż. oraz wykonania instalacji systemu oddymiania klatek schodowych w budynku UKNF przy ul. Niedźwiedzkiej 6E w Warszawie”
Wykonanie zlecenia dla AGH w Krakowie
Podpisanie umowy w ramach zamówienia publicznego na „Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO w domu studenckim nr 3 "Akropol" na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie”
Nowe zlecenie – Katolickie LO w Łazach – instalacja SAP
Firma WIBAR otrzymała zlecenie na wykonanie I etapu prac z zakresu instalacji SAP w Katolickim LO w Łazach
Podpisanie protokołu końcowego – ZSM Kołobrzeg
Firma WIBAR z dniem 09 czerwca 2014r podpisała bezusterkowy protokół końcowy w ramach realizacji zadania "Wykonanie II etapu systemu zabezpieczenia pożarowego w internacie Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu". Realizację wykonano na kilka tygodni przed pierwotnie wyznaczonym terminem.
Nowa inwestycja – Lotnisko Balice, instalacja BMS
Firma WIBAR wspólnie z firmą „MarAut Marcin Grzywacz” przystąpiła do realizacji znaczącej inwestycji, lotnisko w Balicach pod Krakowem. Zakres umowy obejmuje instalację BMS całego obiektu.
Otrzymanie zlecenia na prace z zakresu instalacji SAP, DSO, BMS
Firma WIBAR otrzymała zlecenie na wykonanie prac z zakresu instalacji teletechnicznych w tym SAP, DSO, BMS na aranżacji KRA 48 budynek Żoliborz ONE ul. Szamocka
Podpisanie nowej umowy – zamówienie publiczne
Firma WIBAR w kwietniu 2014 podpisała umowę na wykonanie zabezpieczeń pożarowych w ramach zamówienia publicznego. Nazwa zadania „Wykonanie II etapu systemu zabezpieczenia pożarowego w internacie Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu”

Podpisanie umowy

31-01-2014
Podpisanie umowy
Firma WIBAR podpisała umowę na wykonanie prac z zakresu instalacji teletechnicznych w tym SAP, DSO, BMS, LAN, monitoring na aranżacji KRA 17 budynek Żoliborz ONE ul. Szamocka
Podpisanie umowy – zamówienie publiczne
Firma Wibar w listopadzie 2014r podpisała nową umowę na „Wykonanie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w obiektach CM UMK w Bydgoszczy”
Podpisanie umowy – zamówienie publiczne
Firma „FHU WIBAR Magdalena Osewska” podpisała umowę w ramach zamówienia publicznego na realizacje zadania pod nazwą „Zaprojektowanie i wykonanie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Blachowni”.

Otrzymanie zlecenia

18-07-2013
Otrzymanie zlecenia
Projekt przebudowy trasy kabli teletechnicznych światłowodowych oraz miedzianych, lokalizacja Warszawa ul Ostrobramska